IP=3.238.204.167
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו ע"י בימ"ש מחוזי. בהכרעת הדין הורשע המערער בעבירה של נשיאה והובלת נשק ובעבירה של הסתייעות ברכב לביצוע פשע. בגזר הדין, הוטל על המערער עונש של 23 חודשי מאסר בפועל; מאסר ...
פסק דין
15/08/2022 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בהחלטת שר המשפטים מכוח סעיף 18 לחוק ההסגרה, להורות על הסגרת העותר להונגריה. העותר טען כי על שר המשפטים להימנע מלהורות על הסגרתו להונגריה בשל החשש לחייו אם יוסגר, בעיקר בשל היותו מתנגד לשלטון ורדוף פוליטית, ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נעתר בימ"ש לבקשה למתן סעד זמני מסוג צו מניעה למימוש משכון – וזאת בכפוף להפקדת סך של 208,333 ש"ח מדי חודש, במשך 24 חודשים, על-ידי המבקשים. הותרת הערובה בסך 5 מיליון ...
החלטה
15/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, המערער הורשע בעבירה של החזקה ונשיאה של נשק ואביזרים לנשק והושת עליו 18 חודשי מאסר בפועל; לצד מאסר מותנה בן 15 חודשי מאסר למשך 3 שנים לבל יעבור עבירה בנשק; ...
החלטה
15/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקש למתן שורה ארוכה של צווי מניעה זמניים, המורים למשיבים 7-2 להימנע מביצוע פעולות הקשורות לנכס מקרקעין נושא ההליך. שיקולי ניקיון כפיים רלוונטיים הן כחובה כללית המוטלת על המתדיינים ...
פסק דין
15/08/2022 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבוקש כי בימ"ש זה יורה למשיבה, שרת הפנים, לקבוע כי תקופת כהונתו של העותר 1, ראש המועצה המקומית כפר מנדא, תעמוד על חמש שנים החל מיום בחירתו בבחירות. העותרים מבקשים כי לא יתקיימו בחירות למועצה ולראשות ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל את בקשת המשיבות 2-1 לסילוק הערעור על הסף. ברקע הבקשה סכסוך על זכויותיו של מר תומר בוכריס במניות בשתי חברות פרטיות העוסקות, בין היתר, בתחום העיבוד השבבי, ועל התמורה הראויה עבורן. המשיבים 6-3 הם בעלי מניות בחברות. ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי שהוציאה המשיבה עד להכרעה בערעור שהגישה המערערת על החלטת בימ"ש שלום. צווי הריסה מינהליים נועדו ליתן מענה מיידי ויעיל לבניה בלתי חוקית ולמניעת יצירת ...
החלטה
15/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לדחיית התובענה על הסף, המשיבה הגישה את התובענה הנדונה למתן סעד הצהרתי. בתובענה מתבקש, בין היתר, כי בפס"ד יוצהר שתיק הוצאה לפועל המתנהל בעניין החברה נפתח בשגגה או בהטעיה וכן כי כל סכום החוב בו איננו ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה למתן סעדה להצהרה כי התובע זכאי להירשם כבעלים של דירה ושלחיוב נתבעים לחתום על חוזה למכור לו את הבעלות בדירה. נטל ההוכחה מוטל על התובע ולכן היעדר הפירוט בכתב ההתחייבות והסתירות בגרסאותיו פועלים קודם כול לחובתו. ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינה של המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין בחולון. במסגרת פסק דינה קבעה המפקחת בתמצית כי על המערער להסיר כל חפץ או מכשול בתחומי חנייתו או בגבולותיה או ברכוש המשותף הסמוך לה או להחנות ...
פסק דין
15/08/2022 - בימ"ש שלום דחה ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. באין חולק כי חשבונו הפרטי של המערער שמש הלכה למעשה לצורך פעילות עסקית של החברה, ובאין חולק כי המערער על אף ההתראות שניתנו לו המשיך בפעילות זו, הרי שיש ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרם הרשיע את המערער, לאחר שמיעת ראיות, בעבירת רצח בכוונה תחילה, וכן בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות, הצתה ושיבוש מהלכי משפט. החוק החדש קובע כרצח בנסיבות מחמירות לא ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דן בשלושה ערעורים הנסובים על אותה פרשה של מסחר בכלי נשק. נפסק לא אחת כי את מבצעיהן של עבירות נשק יש להעניש בחומרה יתרה – שכן מדובר בעבירות שהיו למכת מדינה, ושאחריהן בא השימוש הקטלני בנשק אשר מותיר ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דן בדיון נוסף בעקבות פסק דינו של בימ"ש זה. במוקד הדיון השאלה אם החלקות שעליהן ממוקם היישוב מצפה כרמים הוקצו על ידי רשויות האזור להסתדרות הציונית, ואם התושבים הישראליים שמחזיקים במקרקעין לצרכי מגורים, רשאים להמשיך לעשות כן. הדיון ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי אזר דחה את בקשתו של העורר לעיון חוזר בהחלטה להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. התסקיר האחרון של שירות המבחן ציין במפורש את הפחתת רמת הסיכון אצלו מאז נעצר, ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על הכרעתו דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום. בביצוע עבירה של ניסיון לבצע מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, עבירה של ניסיון לבצע ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק-דינו של בימ"ש לענייני משפחה אשר במסגרתו נדחתה תביעת המערערת למתן צו-הורות פסיקתי, לפיו היא אמו של ג', וכן בכל הנוגע לזמני-השהות עימו. המקרה כאן עוסק בבחינתה של היווצרות מעמד הורי, מכוח 'זיקה לזיקה' וכי ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום לתעבורה. הערעור מופנה כנגד הכרעת הדין ומתמקד בשאלה אם המערער נכנס לצומת באור אדום ובאם הרמזור היה תקין בזמן התאונה ;לחילופין מופנה הערעור כנגד חומרת גזר הדין. בנסיבות העניין, ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן צו המורה למשיב להשיב את הקרקע שנגזלה לידי העותרים וזאת לאחר שבסיומה של שורה ארוכה של הליכים משפטיים אשר לא מוצו עד תום, נכנס המשיב לשטח אשר עליו נמצאים המקרקעין והרס את המחוברים שעליו. כן ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור האב על פס"ד למזונות קטינים של בימ"ש קמא במסגרתו חוייב במזונות 3 ילדיו הקטינים על סמך פוטנציאל השתכרותו וחלוקת זמן הורי שווה. לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בקביעת המזונות; בשים לב למכלול הנתונים כפי ...
גזר דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה שעניינה גרימת חבלה בכוונה מחמירה וכן בעבירה שעניינה החזקת אגרופן או סכין שלא כדין, והשית עליו 28 חודשי מאסר בפועל ושני מאסרים על תנאי. בבחינת מידת חומרתן של העבירת שבוצעו על ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום דמי תיווך במקרקעין, בסך של 737,100 ₪. נפסק כי בין אם בימ"ש יקבל את גרסת התובעת לגבי תנאי העסקה ובין אם את גרסת הנתבעת, תנאי העסקה שעליהם דובר במו"מ בו התובעת נטלה חלק כמתווך ולבין ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש שלום דחה את בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה לצורך הוספת סעד כספי בסך 5,000,000 ₪ ולהעברת התיק, לאחר תיקון התביעה, לבימ"ש מחוזי בת"א. נפסק כי תיקון התביעה בשלב זה של ההליך, לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה בית המשפט, התקיימו ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד המבקשת, איזובר בתי קפה בע"מ שבבעלותה מסעדת "סוהו" שבראשון לציון. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי מדיניות המסעדה שלא לאפשר כניסה של סועדים מתחת ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דן בהחלטת ביה"ד הרבני להטלת קנס על המשיב בגין הפרת החלטת בית הדין בעניין ביצוע בדיקת מסוגלות הורית, נשיאת בימ"ש עליון פסקה כי לא נמצא מקום לעשות שימוש בסמכות המסורה לה לפי סעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש לעניינים מקומיים באריאל שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. באשר לנפקות הקשר בין המותב לראש המועצה: תחילה אציין כי יש ממש בטענת המערערים כי החלטת הפסלות נוסחה בהקשר זה באופן ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור רמ"י על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבלה תביעת המשיבה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, נגד המערערת – רשות מקרקעי ישראל, להשבת חלק מהוצאות הפיתוח ששולמו על-ידה לרמ"י, על-פי הוראות מכרז שבו זכתה, ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה את עתירות שעניינן באירוע קשה שהסתיים במותם של השוטר רס"ב ארז שאול לוי עמדי ז"ל, ויעקוב אבו אלקיעאן ז"ל. פרקליט המדינה החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד השוטרים שהיו מעורבים באירוע, וקבע כי לא ניתן להכריע במידה ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת הדין וגזר הדין של בימ"ש שלום. לא ניתן להתעלם מחומרת המעשה המיוחס למבקש, אשר על אף התוודעותו לביצוע העבירות אותן ביצע האחר, לא זו ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה שהגישה הנתבעת לסילוק התביעה שהגישה התובעת כנגדה על הסף מחמת התיישנות וכן לחיוב התובעת בהוצאות. נקבע כי התובעת לא עשתה שימוש לרעה בהליכי בימ"ש והתובעת לא זנחה את תביעתה בשום שלב, ואף לא ייפגעו זכויותיה של ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בימ"ש לענייני משפחה בדבר קביעת הסדרי שהות בין המשיב לבין ילדיהם הקטינים של הצדדים עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. במקרה דנן, בקשת האם לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט לענייני משפחה בדבר קביעת הסדרי ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה שני ערעורים מנהליים על החלטת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה מחוז צפון בגדרה הוחלט לדחות את הערר כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון שקבעה, כי חל חיוב בהיטל השבחה על הקיבוצים מכוח התוספת השלישית לחוק ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש שלום. בפס"ד נקבע כי המערערת אחראית לנזקים שנגרמו למשיבה, ילידת 1939, בעקבות זריקת וולטרן שהוזרקה לה על ידי עובדי המערערת. בימ"ש קמא קבע בפסק-דינו כי מאחר שהוכח שהרופא לא ביצע את ההזרקה, ...
גזר דין
11/08/2022 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בהחזקת נשק, וסמים שלא לצריכה עצמית, והשית עליו 25 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 3,000 ₪. על בתי המשפט ליטול חלק במאבק בתופעה ההולכת וגדלה של הפצת סמים מסוכנים, ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי קבע כי ההמצאה למשיבה 3 היא המצאה כדין לחברה זרה. ההלכות שנקבעו בעניין זה עובר לכניסת התקנות לתוקף, כוחן יפה גם היום. יש לבחון שני תנאים מצטברים על מנת שההמצאה תהיה כדין - האחד הוא קיומו של קשר ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. בגדרו נגזרו על המערער 16 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית, וזאת בגין הרשעתו בעבירות נשק. הערעור נסוב על חומרת העונש. נפסק כי אין מקום להתערב בעונש אשר נגזר על ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעדים זמניים עד להכרעה בערעור שהגישה המבקשת על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. נפסק כי בנסיבות העניין, אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור, לא שוכנע בימ"ש כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה התקבלה בקשתם של משיבים 2-1 לתיקון כתב התביעה שהגישו נגד המבקשת. לא נמצא ממש בטענות המבקשת לעניין חשיפת שמות רוכשי יחידות הדיור. בשים לב לכך שהסעד העיקרי המבוקש בתביעה עניינו ביחידות ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא בה הורה על ביטולו לצמיתות של רישיון המערער לעסוק ברפואה בשל קובלנה משמעתית שהוגשה נגדו, בגין חמש פרשות. בימ"ש הבהיר כי לא נעלמה מעיניו אף טענת המערער באשר לפגיעה הנגרמת לו נוכח ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה את הבקשה לביטול עסקאות לפי הוראות סעיף 219 לחוק חדלות פירעון לשיקום כלכלי. כאשר מדובר בנושה בנקאי, יש לבחון בקפדנות יתרה את הטענות לביטול עסקאות שהתקיימו שלושה חודשים לפני קריסת החברה. אין לומר כי לבנקים יש חסינות ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה סימון מוצרים שמשווקת המשיבה, סמ-ליין בע"מ, ובפרט סימון טלוויזיות באמצעות מדבקה שמוקמה בגב הטלוויזיה. אין זה סוד כפי שנאמר גם בפסיקה "כי הקטר המניע את רכבת התובענות הייצוגיות הוא האינטרס הכלכלי של ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל בחלקה תביעה כספית, ע"ס 190,000 ₪, בעילה חוזית, במסגרתה עותר התובע, כי בימ"ש יחייב את הנתבעים בתשלום הפיצוי המוסכם, שנקבע בסעיף 18(א) להסכם מכר המקרקעין שנחתם בין הצדדים. לא הוכחה טענת הטעייה שטען התובע כלפי הנתבעים בקשר ...
הכרעת דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום הכריע את דינו של נאשם שנגדו הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של ביצוע עבודה אסורה לרבות בקרקע חקלאית מוכרז, וקבע כי יש להרשיע את הנאשם במיוחס לו. בימ"ש קבע כי המאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר ...
פסק דין
10/08/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעת התובעת שהועסקה בבית החולים לניאדו במשך שנים רבות, עד להתפטרותה, לפיצויים בגין התפטרות על רקע התעמרות בעבודה ובכלל זאת ניודה מתפקיד מיילדת, למחלקה אחרת. עוד דרשה פיצוי בגין התנהלות הנתבעים כלפיה, כמפורט בכתב ...
החלטה
10/08/2022 - נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס לנאשם 1 עבירות של איומים ועבירה של החזקת אגרופן או סכין שלא כדין; ולנאשם 2 ביצוע עבירות של חבלה כשעבריין מזויין ועבירת איומים. ב"כ הנאשמים עתרה לביטול כתב האישום. נקבע כי לא כל הפרה ...
גזר דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של ריבוי נישואין, וגזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪.מוסד הנישואין המונוגמיים הוא מיסודות המשטר החברתי שלנו, ובתור שכזה הוא מוגן גם בסנקציות של החוק ...
גזר דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות והשית עליו, מאסר בפועל למשך שנה פחות שבוע, שני מאסרים על תנאי ופיצוי למתלוננת בסך 3,500 ₪. בימ"ש עמד על חומרת העבירה, תוך הדגשה כי עבירה הכרוכה ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר במרכזה הטענה כי הבנק לא רשאי היה לחייב את לקוחותיו בעמלת "טיפול במזומנים על ידי פקיד" הנגבית בגין פעולות בשטרות מזומנים מעל 10,000 ₪, מקום בו לקוחות הבנק מבקשים לפצל את סכום ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה במסגרתה דן בשאלה האם הבעל והמחזיק בשער חשמלי נפתח, הממוקם בפתח ישוב, צריך ויכול לצפות את האפשרות, כי התובע, קטין כבן 11, יחליט יחד עם חברו, קטין כבן 14, לעלות על השער הנע עשוי ברזל, לנוע ...
החלטה תצ 35327-08/20 גולן חזנוביץ' נ' וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, יבגני קושנירנקו, זואי לסרי ואח'
03/08/2022
תמצית העובדות
המשיבה היא חברה ישראלית הנמצאת בבעלותו המלאה של תאגיד זר. המסעדות נרשמות לשירות המשלוחים של המשיבה והלקוחות מזמינים משלוחי מזון מהמסעדות באמצעות אפליקציה. המשיבה מגייסת שליחים דרך האינטרנט או האפליקציה. המבקש להגיש מועמדותו מסכים לבדיקת רישום ...
פסק דין עפ 6922/16 שמעון קופר (קופרשמיד) נ' מדינת ישראל
19/05/2022
תמצית העובדות
המערער הורשע ברציחתן של שתיים מנשותיו. הרשעת המערער נסמכה על ראיות נסיבתיות, ואולם בעוד המארג הראייתי, הנסיבתי, בעניין רציחת ג'ני מהווה מסד איתן כנדרש במשפט הפלילי אשר אינו מותיר ספק סביר בדבר אשמתו, הרי לא כך ...
פסק דין עא 8336/17 מיכאל ראובן, גרגורי פאוסט קורצ'מני, איתמר מירון ואח' נ' סופר-דוש בע"מ, טיב טעם רשתות בע"מ, כל בו חצי חינם בע"מ ואח'
15/05/2022
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרתו נדחתה בקשת המערערים לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות 7-1 בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. במוקד הערעור ניצבת מחלוקת בדבר פרשנות תנאיהם של מבצעי המכירות שהנהיגו המשיבות ...
פסק דין עפ 207/20 אשר אופיר, יוסף נוימן, אליהו קולן נ' מדינת ישראל - רשות ההגבלים העסקיים
03/05/2022
תמצית העובדות
האם התארגנות של קבלנים שהחליטו בצוותא חדא שלא להשתתף במכרז ממשלתי עלתה כדי ביצוע עבירה של הסדר כובל? איזו דרגת מעורבות בהתארגנות זו מצדיקה הטלת אחריות פלילית? האם בנסיבות העניין עומדת למעורבים ההגנה של פטור מאחריות ...
פסק דין סעש 19741-07/19 עומר זועבי נ' מדינת ישראל
22/03/2022
תמצית העובדות
תביעה כנגד החלטת הנתבעת מיום 02/07/2019, לפיה התובע פוטר החל מיום 11/07/2019.
התובע, עורך-דין בהכשרתו, הועסק על-ידי הנתבעת במערכת בתי הדין השרעיים, החל מתאריך 01/01/15 ועד לפיטוריו. התובע החל את עבודתו כמזכיר בבית הדין השרעי בבאקה ...
פסק דין בג"צ 4343/19 כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים, רחל יוסף, מריה אוסטריה הרננדז נ' כנסת ישראל, שר הפנים, משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה, התנגדות לצו על תנאי
16/03/2022
תמצית העובדות
העתירה שלפני מופנית כלפי סעיף 3א(ב1)(1א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, שהתווסף לחוק בשנת 2018, במסגרת תיקון מס' 32. סעיף זה מסמיך את שר הפנים להאריך רישיונות ישיבה של עובדים זרים בתחום הסיעוד, "לשם טיפול במטופל שגילו, ...
פסק דין סעש 17621-03/19 דוד בזז נ' שרה זמירי
27/02/2022
תמצית העובדות
תביעה להכרה ביחסים שבין הצדדים כיחסי עובד-מעסיק ולזכויות הסוציאליות הנגזרות מכך. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת, בה ביקש לחייבה בתשלום סכומים שונים בגין: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, דמי חגים, פדיון חופשה, תוספת ...
פסק דין סעש 22910-12/19 נציג ציבור (עובדים) מר סאבר שהאב, רויטל לוי נ' פרשמרקט בע"מ
24/02/2022
תמצית העובדות
עסקינן בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזק בלתי ממוני, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה בנתבעת בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988.
הנתבעת הינה חברה אשר בבעלותה רשת קמעונאית לממכר מוצרי מזון וצריכה לציבור ...
פסק דין סעש 53675-10/17 שירה רבן נ' שרה נתניהו,מוריה שירותי נקיון אחזקה ושמיר,משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי
23/02/2022
תמצית העובדות
התובעת, גב' שירה רבן, תושבת ירושלים, עבדה כעובדת משק בית במעון ששימש בתקופה הרלבנטית את ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, בקומות השניה והשלישית, הן קומות המעון הפרטי המיועדות לראש הממשלה ומשפחתו. הנתבעת 1, גב' שרה ...
פסק דין עע 30279-05/19 חיים זר נ' מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ, מדינת ישראל, עמותת בזכות - המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
10/10/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו התקבלה בחלקה הקטן תביעתו של המערער נגד מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ. המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלת התקיימותם של יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים כאשר העבודה התבצעה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)